İcra Davası

İcra, İflas Davaları İcra Hukuku

 

İcra Mahkemesi bulunmayan yerlerde başvuru nereye yapılabilir?icra mahkemesi bulunmayan yerlerde icra mahkemesinin görevi asliye hukuk mahkemesi  tarafından yerine getirilir.
 

 

Belediyeler, alacaklarının tahsilatını hangi kanuna göre gerçekleştirirler? Belediyelerin özel hukuktan kaynaklanan alacakları icra ve iflas kanununa göre tahsil edilir.

 

İcra dosyasına olan borç, taksitle ödenebilir mi?
Borçlu, taksitle ödemeyi hacizden sonrada alacaklı kabul etmezse bile taksitle ödeyebilir.

 

Borcun taksitle ne zaman ödenmesi gerekir?
borcun taksitle ödenmesi hacizden önce veya sonra mümkündür.

 

Taksitli borç ödeme hacizden önce mi, sonramı yapılır?Borcun taksitle ödenmesi için hacizden önce alacaklının bunu kabul etmesi gerekir.

 

İcra dosya borcu kaç gün içerisinde ödenmelidir?
Borcun yedi gün içinde ödenmesi takip talebinde değil ödeme emrinde yer alır.

 

İcra ödemelerinde taksit aksatılırsa ne olur?Borcunu taksitle ödemek isteyen borçlu bir taksidi aksatırsa kaldığı yerden takip devam eder.

 

Borçtan kurtulma davası ne zaman açılabilir?Borçtan kurtulma davası açma süresi 7 gündür.

 

Borçtan kurtulma davası açarken tazminat göstermek mecburi midir?Borçtan kurtulma davası açmak için borçlu mutlaka bir miktar tazminat göstermek zorundadır.

 

Borçtan kurtulma davasını kazanırsam, itiraz edebilirler mi?Borçtan kurtulma davasının kararları kesin hüküm teşkil eder.

 

Borçtan kurtulma davası  hangi şartlarda açılabilir?Borçtan kurtulma davası sadece itirazın geçici kaldırılması üzerine açılabilir.

 

Cebri İcra talebi, nasıl açılır?Cebri icra talebi olmadan icra organları kendiliğinden harekete geçemez.

 

Cezaevi harcını kim öder?
Cezaevi harcı ne olursa olsun alacaklıdan alınır.

 

Gecikmiş itiraz ne zaman nereye yapılır?
Gecikmiş itiraz engelin kalktığı tarihten itibaren 3 gün içinde icra mahkemesine yapılır.

 

Gecikmiş itiraz nedir?gecikmiş itiraz ”kesin itiraz süresinin istisnasıdır.

 

Genel haciz takipi hangi alacaklar için yapılabilir?Genel haciz yolunda takip sadece para ve teminat alacakları için yapılabilir.

 

genel haciz yoluyla bir altın alacağı istenmez a.q

 

genel haciz yoluyla takip alacaklının takip talebiyle başlar.

 

haciz ancak alacaklının talep etmesi ile gerçekleştirilir.

 

haciz ancak borçlunun malvarlığı üzerinde uygulanabilir.

 

haciz işlemi icra organı tarafından gerçekleştirilir.

 

 

haciz para alacaklarının ödenmesini sağlamaya yöneliktir.

 

haciz talebi bir yıl içinde istenmelidir. Alacaklı istemelidir.

 

hacze adi iştirak için takip yapmış olma koşulu, öncelik koşulu, belirli belgelerle ispat etme koşulu,

 

belirli bir süre içinde talep etme koşuludur.

hacze adi iştirak için teminata gerek yoktur.

 

hacze iştirak söz konusu olduğu zaman ilave haciz yapılır.

 

harca konu olan işlem harç ödenmedikçe yapılmaz.

 

harçlar: tahsil harcı — başvurma harcı–peşin har.–cezaevi harcı.

 

icra dairesi yekili olup olmadığını kendisi gözetemez.

 

icra dairesinin yetkili olduğu yer borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu yerdir. İkametgahının

 

olduğu yer.

icra dairesinin yetkisi hakkında usul hukuk muhakemeleri kanununa atıf yapılmıştır.

 

icra iflas organlarınca yapılan işlemlere karşı şikayet yoluna başvurulabilir.

 

icra mahkemesi belirtilen şikayet nedenine bağlı değildir.

 

icra mahkemesi hacizde istihkak davalarına bakar.

 

icra mahkemesi iflasta istihkak davalarına bakar.

 

icra mahkemesi ihalenin feshi taleplerini şikayet yoluyla inceler. Gerekli ise ceza verir.

 

icra mahkemesi ilamsız icrada itirazın kaldırılması taleplerini inceler.

 

icra mahkemesi kararları kural olarak maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez.

 

icra mahkemesi şikayet süresinin zamanında yapılıp yapılmadığını resen dikkate alır.

 

 

icra mahkemesi-icra dairesi-yargıtayın icra iflas işlemleriyle görevli daireleri–adalet müffettişleri icra

 

 

icra takibinin iptali ve talikine karar vermek icra mahkemesinin görevidir.

 

icra takip işlemleri alacaklının alacağını borçlunun malvarlığından almaya yaklaştırıcı işlemlerdir.

 

icra takip işlemleri borçluya yönelik yapılır.

 

icra takip işlemleri cebri icranın ilerlemesini sağlamaya yöneliktir.

 

icra takip işlemleri icra organları tarafından yapılır.

 

İİK da ihtiyati haciz / konkordato/ rehnin paraya çevrilmesi / uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma

 

vardır. İhtiyati tedbir uhmk da düzenlenmiştir.

iik ilgililer için öngörülmüş süreler sözleşme ile değiştirilemez

 

ilamsız icra yoluna başvurmak için alacağın bir mahkeme kararına bağlı olması gerekmediği gibi

 

herhangi bir belgeye bağlı olmasıda gerekmez.

ilamsız icra yoluna PARA ve Teminat alacakları için başvuralabilir.

 

iptal davalarına genel mahkemelerde bakılır.

 

istirdat davası açmak bir süreye tabidir.

 

istirdat davası açmak için borç olmayan bir paranın ödenmiş olması lazım

 

istirdat davası açmak için paranın icra takibi tehdidi ile ödenmiş olması lazım

 

istirdat davası maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder.

 

istirdat davasında borçlu davayı kazanırsa icra takibi sırasında ödediği para kendisine verilir.

 

istirdat davasında borçlu haksız çıkarsa sadece yargılama giderlerini öder.

 

istirdat davasını kaybeden alacaklı yargılama giderlerine mahkum edilir.

 

istirdat davasını, paranın tamamının ödenmesi tarihinden itibaren bir yıl içinde açılabilir.

 

işlemin kamu düzenine aykırı olması şikayet sebebidir. İik da yer almamasına rağmen doktrinde

 

yer almıştır.

iştirak haczi diye bir şey yoktur.. Kesin haciz, ihtiyati haciz, ilave haciz, tamamlama haciz vardır.

 

itiraz icra dairesine yapılır.

 

itiraz sözlü ve yazılı yapılabilir.

 

itiraz süresi borçluya tebliğden itibaren başlar.

 

itiraz: ödeme emrine itiraz eden bir borçlu yurtiçinde bir adres göstermek zorundadır.

 

itirazın geçici kaldırılması davasında borçlu bulunmazsa gelmezse borçlunun itirazının kaldırılmasına

 

geçici olarak karar verilir.

itirazın geçici kaldırılması halinde alacaklı ancak geçici haciz isteyebilir.

 

itirazın geçici kaldırılması sonucu borçlu 3 gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

 

itirazın geçici kaldırılması sonucu borçlunun borçtan kurtulma davası açma hakkı doğar.

 

itirazın geçici kaldırılması sonucu icra takibi hemen kesinleşmiş olmaz

 

itirazın geçici kaldırılması sonucunda alacaklı geçici haciz isteyebilir.

 

itirazın geçici kaldırılması talebi basit yargılama usulune göre ve duruşmalı olarak incelenir.

 

itirazın geçici kaldırılması talebi icra mahkemesine yapılır.

 

itirazın geçici kaldırılmasına alacaklının adi bir senede dayanarak takip yapması ve imzaya

 

itiraz edilmesi

halinde başvurulur.

 

 

itirazın iptali davası itirazın teliği tarihinden itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır.

 

itirazın iptali davası reddedilirse ve borçluda talep etmişse alacaklı redolunan alacak miktarının

 

%40 dan az olmayan bir tazminata mahkum edilir.

itirazın iptali davasında davacı alacaklı, davalı ise borçludur.

 

itirazın iptali davasında mahkeme genel hükümlere göre belirlenir.

 

itirazın iptali davasında mal beyanı süresi 3 gündür.

 

itirazın kesin kaldırılması belgeleri: noter senedi / imzası ikrar edilmiş adi senet / kredi kurumlarınca

 

düzenlenmiş ve belli nitelikler taşıtan belgeler / resmi dairelerin verdikleri belgeler.

itirazın kesin kaldırılması hakkındaki kararlar kesin hüküm teşkil etmez.

 

itirazından vazgeçip borçlu herzaman borcunu ödeyebilir.

 

kamu alacakları icra iflas kanuna göre tahsil edilemez.

 

mal beyanında bulunma süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gündür.

 

mal beyanında bulunmak boçlu için bir yükümlülüktür.

 

mal beyanında gerçeğe aykırı bilgi yer alıyorsa bu ayrı bir suç olarak değerlendirilir. Sahtecilik vs

 

mal beyanını süresi içinde yerine getirmeyen borçluya alacaklının talebi üzerine hapis cezası verilir.

 

menfi tespit davalarına genel mahkemelerde bakılır.

 

menfi tespit davası takipten öncede sonrada açılabilir.

 

menfi tespit davasında tazminat için alacaklının haksız ve kötü niyetli olması gerekir.

 

menfi tespit davasının takipten önce veya sonra açılmasının en önemli sonucu icra takibinin ihtiyati

 

tedbir yoluyla durdurulup durdurulamamasıdır.

ödeme emrinde yedi gün içinde borcun ödenmesini borçlunun bir itirazı varsa bu yedi gün içinde icra

 

dairesine bildirmesi itiraz edilmez ve borç ödenmezse aynı süre içinde mal beyanında bulunması

süresinde mal beyanında bulunmazsa hapisle tazyik edileceği.

ödünç alınan bir bisikletin geri verilmemesi halinde ilamsız icra yoluna Başvurulamaz.

 

Mahkemeden ilam almak gerekir.

resmi bir senetteki imzayı kabul etmeyen borçlu genel mahkemelerde sahtecilik davası açmalıdır.

 

şikayet bazı hallerde süreye tabi değildir.

 

şikayet bir dava olmayıp icra hukukuna özgü bir hukuki çaredir.

 

şikayet icra mahkemesine yapılır icra mahkemesi karar verirse takip durur şikayet kendiliğinden

 

durdurmaz.

şikayet nedeni > bir hakkın sebepsiz sürüncemede bırakılması

 

şikayet nedeni > işlemin hadiseye uygun olmaması.

 

şikayet nedeni > işlemin iik aykırı olması

 

şikayet nedeni >bir hakkın yerine getirilmemesi

 

şikayet sadece takibin taraflarına tanınmış bir hak değildir üçüncü kişilerde şikayet yoluna

 

başvurabilir.

şikayet süresi genel olarak 7 gündür. İstisnaları vardır tabi.

 

şikayet süreye tabi olduğu zaman hakdüşürücü bir süredir.

 

takas, ödeme, ibra, bağıs takibin iptali için yapılan işlemlerdir.

 

takibin taliki ve iptali en geç paraların paylaştırılmasına kadar istenmelidir.

 

takibin talliki: takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı borçluya müddet vermişse ve

 

takip devam etmişse borçlu takibin talikini istemelidir.

takip talebi ile zamanaşımı süresi kesilir.

 

takip talebinde bulunan alacaklı maktu olarak başvuru harcı öder.

 

takip talebinin geri alabilmesi için borçlunun muvafakatine gerek yoktur, geri alabilir.

 

talik halleri: borçulunun yakınlarından birinin ölümü / borçlunun ölümü / borçlunun

 

hükümlü olması / borçlunun ağır hasta olması.

talik hallerinde kural olarak icra takip işlemi yapılamaz isede süreler işlemeye devam eder.

 

 

İlgili Aramalar:

  • cezaevi harcını kim öder
  • cezaevi harcı kim öder
  • icra davası ne kadar sürer
  • tazminat davasini kazandikdan sonra icraya verdim nezaman sonuçlanir
  • icra dosyası ne kadar sürede sonuçlanır
  • icra davaları sonuçlandığında yapılan işlem ne zaman silinir
  • icra kaç günde sonuçlanır
  • icra kaç gün
  • icra mahkemesine gitmezsem ne olur
  • icra sonunda ne olur

İlgili Konular:

Bir Cevap Yazın