İcra Davası

İcra, İflas Davaları İcra Hukuku

ITIRAZIN KALDIRILMASI:

……. İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
……….
DAVACI :
VEKİLİ :

DAVALI :
KONU : İtirazın kaldırılması ve takibin devamı talebimizdir.
AÇIKLAMALAR :
1- Davalı müvekkilimizin maliki bulunduğu …………………….. adresindeki taşınmazda …/…/…… başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile kiracı olarak oturmaktadır.
2- Davalı kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden sonra ../../…. tarihli tahliye taahhüdü ile taşınmazı ../../…. tarihinde tahliye edeceğini taahhüt etmiştir. Davalının bu tahliye taahhüdüne rağmen ../../…. tarihinde taşınmazı tahliye etmemesi üzerine tarafımızdan borçlu aleyhine ……….’nün ………. E. Sayılı dosyası ile icra takibi yapılmıştır. Davalı tahliye emrine itiraz ederek takibi durdurmuştur.
3- Davalının tahliye emrine itirazı haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Zira davalının tahliye taahhüdünün geçerliliğine yönelik itirazları haklı değildir. Davalı kiracı her ne kadar tahliye taahhüdündeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia etmekte ise de yaptırılacak bilirkişi incelemesi ve imza karşılaştırmaları sonucu imzanın davalıya ait olduğu açıkça anlaşılacaktır.
4- Bu nedenlerle davalının itirazının kaldırılması ve kiralanandan tahliyesi için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : İİK.m.269/b ve sair ilgili mevzuat
DELİLLER : ……….’nün ………. E. Sayılı Dosyası, tanık, yemin ve sair deliller.
TALEP SONUCU : Arz edilen nedenlerle davalının haksız ve hukuki dayanaktan yoksun itirazının kaldırılmasına, takibin devamına, davalının taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ……….
DAVACI VEKİLİ

İlgili Aramalar:

  • icraya itiraz dilekçesi
  • icraya itiraz dilekçesi örneği
  • icra itiraz dilekçesi
  • apartmanadına yöneticiye açılan icraya itiraz dilekçesi
  • icra takibine itiraz dilekçesi örneği
  • icra takibine itiraz dilekçesi
  • icra mahkemesi kiracı tahliye
  • icra davasına itiraz dilekçe örneği
  • icra davasına itiraz
  • takibin devamı dilekçesi

İlgili Konular:

Bir Cevap Yazın