İcra Davası

İcra, İflas Davaları İcra Hukuku

T.C.
YARGITAY
Ondokuzuncu Hukuk Dairesi
E : 2000/6610
K : 2000/8115
T : 27.11.2000

MENFİ TESPİT DAVASI
YETKİLİ MAHKEME
· · ÖZETİ :
İİK.nin 72/son fıkrasına göre menfi tesbit davaları takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde veya davalının ikametgahı mahkemesinde açılabilir.

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı vekili, davalıdan 13.10.1998 tarihli sözleşme ile taşınmaz satın alıp karşılığında nakit ve bono verdiklerini, ancak taşınmazın tapuda intikalinin yapılmadığını bu nedenle bononun bedelsiz kalmış olmasına rağmen icra takibine konulduğunu iddia ederek borçlu olmadıklarının tespitini talep ve dava etmiştir.
Davalı savunmasında yetki itirazında bulunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece davalının yetki itirazının reddi ile satışı vaad edilen taşınmazın intikalinin davacıya sağlanamadığı ve bononun karşılıksız kaldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava hukuki nitelikçe İİK’nun 72.maddesi hükme bağlanan bir menfi tespit davasıdır. Anılan maddenin son fıkrasına göre ise, menfi tespit davaları takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde veya davalının ikametgahı mahkemesinde açılabilir. Somut olayda davalının ikametgahı Taşova’da bulunduğu gibi, icra takibi de Taşova’da yapılmıştır. Bu durumda haklı bulunan yetki itirazının kabulüne karar verilmek gerekirken aksine düşüncelerle yetki itirazı reddedilerek işin esasına girilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün davalı yararına BOZULMASINA,
bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin
harcın istek halinde iadesine, 27.11.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Aramalar:

  • menfi tespit davası ile ilgili yargıtay kararları
  • yerel mahkemede alacaklı kazanılan menfi tespit davası yargıtay kararı
  • yargıtay kablo tv icra
  • takip başlatılmadan açılan menfi tespit davası yargıtay kararları
  • menfi tespit yargıtay
  • çek menfi tespit davası yargıtay
  • menfi tespit davası hapis cezası mı olur
  • menfi tespit davası açma süresi
  • menfi tespit davası
  • icra takibinden önce menfi tespit davası yargıtay kararı

İlgili Konular:

Bir Cevap Yazın